Sunday, 17 August 2014

سرگذشت تلخ
 اکبر خان نوروزی
به روایت استاد حسن کسایی

این سرگذشت قصه ی "اکبرخان نوروزی" نوازنده ی قوی پنجه ی تار و رقصنده ی  بسیار زیباروست که در جوانی به اعتیاد تریاک و الکل دچار می شود و از دست دادن طرفداران موجب می شود او به موسیقی رو بیاورد و تمام درد و غمش را در آن به بهترین نحوی بریزد.
این سرگذشت یکی از زیبا ترین قصه هاییست که تا کنون شنیده ایم.
زیبا تر از آن شیوه ی صمیمی   پراحساس  و پر عمقی است که استاد کسایی دارد در گفتن این سرگذشت.
او که از نزدیک با فراز و نشیب زندگی اکبرخان نوروزی عجین بوده است، و هم خوب با دردهای هنرمندان آن دوران آشنایی داشته به شکلی بسیار واقعی برای ما قصه می گوید. به طوری که هر دوره از زندگی " اکبر خان نوروزی" را آن چنان زنده و واقعی بیان می دارد که گویی تو هر لحظه با او زندگی می کنی و شریک بهترین اوقات زندگی در اوج و بدترین شرایط زندگیش در حضیض می شوی. می خندی   می گریی   و هزار جور بالا و پائین زندگی را در آن لمس می کنی.
و
نی استاد کسایی
 

No comments:

Post a Comment